Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Imkerij de Drakenbijen (hierna: Drakenbijen.nl) is een eenmanszaak die zich ten doel stelt tot verkoop van onder andere maar niet uitsluitend bijenwasproducten en honing.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Klant” verstaan: een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die een Koopovereenkomst sluit met Drakenbijen.nl via de website https://www.drakenbijen.nl/ of via de afhaallocatie.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Koopovereenkomst” verstaan: de rechtsbetrekking tussen de Klant en Drakenbijen.nl.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Website” verstaan: https://www.drakenbijen.nl/.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden 

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties die gelden tussen Klant en Drakenbijen.nl.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Drakenbijen.nl overeengekomen.
 3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden in strijd zijn met een wettelijk voorschrift of andere regelgeving, blijven de overige bepalingen in stand.

 

Artikel 3 Identiteit van Drakenbijen.nl

 1. Drakenbijen.nl is bij de KvK geregistreerd onder nummer 70638330 en draagt BTW-identificatienummer NL1598.24.916.B02. Drakenbijen.nl is gevestigd aan de Beekstraat 26 (5954 AW), te Beesel.
 2. Drakenbijen.nl is telefonisch te bereiken op +31 (0)6 29 06 75 24,  per e-mail via info@drakenbijen.nl of middels de website https://www.drakenbijen.nl.

 

Artikel 4 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Drakenbijen.nl en Klanten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Drakenbijen.nl en Klanten mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Limburg locatie Roermond.

 

Artikel 5 Overige bepalingen

 1. drakenbijen.nl garandeert dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. De ontvangen vertrouwelijke gegevens zullen slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Drakenbijen.nl kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een niet betrokken derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak of een wettelijk voorschrift.
 2. drakenbijen.nl is echter niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen.

 

drakenbijen.nl en Klant

Artikel 6 Koopovereenkomst

 1. Klant plaatst bij de afhaallocatie van Drakenbijen.nl, telefonisch, of via de website bij Drakenbijen.nl een bestelling, waarna Drakenbijen.nl deze bevestigt. Pas wanneer Drakenbijen.nl de bestelling bevestigt komt de Koopovereenkomst tot stand.
 2. Door het plaatsen van de bestelling zoals genoemd in artikel 6.1 van deze Algemene voorwaarden aanvaardt Klant tevens de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden op de Koopovereenkomst. Deze Algemene voorwaarden zijn te vinden op de Website en zijn ter inzage beschikbaar op de afhaallocatie.
 3. De opdrachtbevestiging die Drakenbijen.nl aan Klant stuurt in geval van een online of telefonische bestelling is beslissend voor de inhoud en uitleg van de overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.
 4. Eventuele aantekeningen en reacties van Klant op de opdrachtbevestiging van Drakenbijen.nl maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij Drakenbijen.nl die alsnog schriftelijk bevestigt.

 

 Artikel 7 Kosten, honorering en betaling 

 1. Alle door Drakenbijen.nl gecommuniceerde bedragen zijn exclusief btw, tenzij expliciet anders aangegeven.
 2. Verzendkosten verschillen per land en komen voor rekening van Klant.
 3. Betaling is alleen vooraf mogelijk.
 4. Betalen in termijnen is niet mogelijk.
 5. Indien Klant een aan hem verzonden factuur niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim door Klant is Drakenbijen.nl gerechtigd alle ten behoeve van Klant te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens  Klant schadeplichtig kan worden. De gevolgen van een niet tijdige betaling van facturen, zoals een niet-ontvankelijkheidsverklaring, komen voor rekening en risico van Klant.
 6. Indien Drakenbijen.nl om haar moverende redenen besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is  Klant, naast de verschuldigde hoofdsom, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 8 Herroepen van de Overeenkomst 

 1. Klant heeft een bedenktermijn van veertien (14) dagen om de Overeenkomst te herroepen.
 2. Indien er al kosten gemaakt zijn door Drakenbijen.nl met betrekking tot de nakoming van de verplichtingen voor Drakenbijen.nl die voortvloeien uit de Koopovereenkomst, komen deze kosten voor rekening van Klant. Artikel 7 van de Algemene voorwaarden is van overeenkomstige toepassing. Dit is niet het geval wanneer Klant een consument is, te weten een natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
 3. Producten waarvan de gesealde/verzegelde verpakking verbroken is zijn onderhevig aan een waardevermindering van honderd (100) procent en zijn daarom uitgesloten van het herroepingsrecht.
 4. In het geval dat Klant haar klacht kenbaar gemaakt heeft bij Drakenbijen.nl, door Drakenbijen.nl vastgesteld is dat een ondeugdelijk product geleverd is door Drakenbijen.nl en geen oplossing gevonden kan worden dan wel een deugdelijk vervangend product geleverd kan worden is het alsnog mogelijk in overleg de overeenkomst te herroepen.

Artikel 9 Levering  

 1. Levering geschiedt door Drakenbijen.nl of door haar ingeschakelde derden, zoals maar niet uitsluitend PostNL, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien Klant een bestelling heeft geplaatst op werkdagen en voor 12:00 uur, dan levert Drakenbijen.nl de volgende dag, mits de bestelde producten op voorraad zijn en behoudens overmacht zoals beschreven in artikel 11 van deze Algemene voorwaarden. Aan deze termijn kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. Wanneer zeven (7) dagen na de leveringstermijn genoemd in lid 2 van artikel 9 van deze Algemene voorwaarden nog niet geleverd is door Drakenbijen.nl, dient Klant Drakenbijen.nl te verzoeken zo spoedig mogelijk te leveren. Wanneer Drakenbijen.nl niet binnen een redelijke termijn reageert en/of levert, mag Klant de Koopovereenkomst ontbinden en heeft Klant recht op terugbetaling van de aankoopprijs.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid  

 1. Drakenbijen.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de Website en de schade die daaruit voortvloeit, tenzij deze onjuistheid is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid door Drakenbijen.nl.
 2. Indien Drakenbijen.nl aansprakelijk wordt gesteld, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Drakenbijen.nl’s verplichtingen met betrekking tot haar diensten.
 3. De aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10.2 van deze Algemene voorwaarden wordt beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
 4. Drakenbijen.nl is niet aansprakelijk voor bestellingen die niet of te laat geleverd worden als gevolg van overmacht zoals omschreven in artikel 11 van de Algemene voorwaarden.
 5. Drakenbijen.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door foutieve ofwel gebrekkige verstrekking van het juiste bezorgadres.
 6. Drakenbijen.nl is niet aansprakelijk indien er schade ontstaat door incorrecte gegevens zoals verstrekt door Klant. Dit is tevens het geval indien er sprake is van een typefout of enig ander onbedoelde foute verstrekking van gegevens.

 

Artikel 11 Overmacht  

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Drakenbijen.nl, waardoor volledige of juiste nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, zoals maar niet uitsluitend PostNL, Mollie.nl, ziekte van personeel van Drakenbijen.nl zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Drakenbijen.nl, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Drakenbijen.nl overgaan tot terugbetaling van de eventueel betaalde koopprijs, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Drakenbijen.nl heeft gemaakt met betrekking tot de overeenkomst, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot loonkosten en in- en aankoop bij derden.

 

Artikel 12 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Koopovereenkomst  

 1. Drakenbijen.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Drakenbijen.nl goede grond heeft te vrezen dat Klant in die verplichtingen tekort zal schieten.
 2. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging €“ indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven €“ ten laste van Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Drakenbijen.nl vrij om de overeenkomst per direct op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Drakenbijen.nl op Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien Drakenbijen.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst en is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op welke wijze dan ook ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan Klant toerekenbaar is, is Drakenbijen.nl gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, zowel direct als indirect ontstaan.
 5. Indien Klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Drakenbijen.nl gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Klant daarentegen is, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht.